طرح درس سالانه

دین و زندگی سال دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس:دین و زندگی

كلاس :سال دوم

(طرح درس سالانه)

مدت جلسات:

90 دقيقه

نام مرکز :

 

نام دبير:

مائده قاضی

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

مهر

جلسه اول

جلوه های حکمت و تدبیر

توجه به تدبیر در خلقت و در نهایت توجه به خالق آن

قرائت آیات و ترجمه صحیح آن-توصیف جهان غیر واقعی و سپس ذکر مثالهایی از جهان واقعی- ذکر ویژگیهای مجموعه منظم بیان مهمترین ویژگی مجموعه منظم که همان هدف غایت می باشد.

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

(پرسش وپاسخ بصورت کارگروهی)

جلسه دوم

 

با کاروان هستی

خداوند چه هدفی برای خلق جهان داشته است؟

قرائت آیات و ترجمه صحیح-تبیین نظامهای پیوسته و یا مجموعه نظام مند در قالب فعالیتهای دستگاههای مختلف بدن انسان-تبیین نظام مندی در شکل گیری جهان آفرینش

قرآن - ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

کارگروهی

جلسه سوم

 

جلوه های حکمت و تدبیر- با کاروان هستی

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه چهارم

 

جلوه های حکمت و تدبیر- با کاروان هستی

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه پنجم

 

سرمایه های انسان

چرا رفتن انسان بسوی خدا با سایر موجودات متفاوت است؟

قرائت آیات و ترجمه صحیح-ذکر موارد مختلف ودیعه های الهی برای انسان برای رسیدن به سعادت- تبیین موانعی که مانع رسیدن انسان به سعادت می شود.

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ کلاسی

جلسه ششم

 

خود حقیقی

آشنایی با وجه تمایز انسان از سایر موجودات در حرکت او بسوی کمال

قرائت آیات و ترجمه- تبیین ابعاد وجودی انسان-اثبات این مطلب که شخصیت انسان علاوه برجسم به من ثابت در وجود او وابسته است

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

(پرسش وپاسخ بصورت کارگروهی)

آبان

جلسه اول

 

 

سرمایه های انسان

 خود حقیقی

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه دوم

 

سرمایه های انسان

 خود حقیقی

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

آبان

جلسه سوم

پنجره ای به روشنایی

سرانجام انسان به کجا می انجامد؟ دیدگاههای مختلف الاخص دیدگاه توحیدی در این باره چه می باشد؟

قرائت و ترجمه آیات- تبیین دو دیدگاه در باب مرگ همراه با بررسی پیامدهای آنها- تشریح دیدگاه الهیون درباره استفاده از قرآن و سنت      

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ گروهی

جلسه چهارم

 

آینده روشن

زندگی پس از مرگ و اثبات زندگی الهیون در این باره

قرائت آیات و ترجمه- اثبات مساله معاد از راه عقل و سخن پیامبران-اثبات ضرورت معاد براساس حکمت و عدل الهی- پاسخگویی به اشکالاتی در باب مساله معاد

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ گروهی

جلسه پنجم

 

پنجره ای به روشنایی آینده روشن

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه ششم

 

پنجره ای به روشنایی آینده روشن

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

آذر

جلسه اول

 

منزلگاه بعد

جایگاه انسان پس از مرگ و شروع حیات اخروی

قرائت آیات و ترجمه- تبیین ویژگیهای عالم برزخ- ذکر احوال برزخیان از قول معصومین

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

کار گروهی

جلسه دوم

 

 

واقعه بزرگ

چگونگی وقوع واقعه عظیم قیامت و محاکمه انسان

قرائت آیات و ترجمه- تبیین مراحل وقوع حوادث برای ظهور پدیده قیامت- تبیین کیفیت حساب و کتاب انسان در دادگاه الهی

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

کار گروهی

جلسه سوم

 

 

منزلگاه بعد واقعه بزرگ

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه چهارم

 

منزلگاه بعد واقعه بزرگ

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه پنجم

 

فرجام کار

سرانجام ابدی انسان چگونه خواهد بود؟

قرائت آیات و ترجمه- تشریح جایگاه نیکوکاران و گناهکاران با استفاده از آیات قرآن و کلام معصومین- توضیح رابطه میان عمل با پاداش و کیفر

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ گروهی

جلسه ششم

 

فرجام کار

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

 

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

دی

جلسه اول

نه درس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه دوم

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه سوم

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه چهارم

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه پنجم

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه ششم

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

 

 

 

بهمن

جلسه اول

اعتماد بر او

تاثیر توکل بر خدا در تقویت عزم انسان

قرائت آیات و ترجمه صحیح آنها- تبیین توکل و رابطه بین خدا و توکل کنندگان بنابر حدیث- توضیح نکات مهم در مورد توکل و چگونگی انجام آن

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

کار گروهی

جلسه دوم

 

اعتماد بر او

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه سوم

 

دوستی با حق

چگونگی محبت ورزیدن به خدا و آثار آن

قرائت آیات و ترجمه صحیح آنها- تفسیر رحمت خدا بر عالمیان- توضیح نقش محبت در زندگی و نقش محبت نسبت به خالق- تبیین آثار گوناگون محبت به خدا از قبیل پیروی از خداوند و دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ گروهی

جلسه چهارم

 

دوستی با حق

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه پنجم

 

اعتماد بر او

دوستی با حق

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه ششم

 

 

فضیلت آراستگی

حضور آراسته همراه با عفت در جامعه

قرائت آيات و ترجمه صحيح آن- تبيين سيره ائمه در رابطه با پوشش و آراستگي ظاهري- بيان رابطه ميان آراستگي ظاهر و باطن- تعريفي از عفاف و ويژگيهاي افراد عفيف- تبيين رابطه بين(عفاف و آراستگي) و (عفاف و عترت)- تبيين رابطه ميان آراستگي و مقبوليت

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ گروهی

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

جلسه اول

فضیلت آراستگی

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه دوم

زيبايي عفاف

تقويت انجام امر حجاب در جامعه

قرائت آيات و ترجمه صحيح – تبيين مساله حجاب از ديدگاه قرآن بطور كلي تبيين چگونگي پوشش و نمونه آن از نظر اسلام شناخت محارم بنابر آيات قرآن- پاسخ به چرايي تفاوت ميان حجاب مردان و زنان- تبيين اين مسئله كه حجاب مانع فعاليتهاي زنان در جامعه نمي باشد.

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار-وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ گروهی

جلسه سوم

زيبايي عفاف

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه چهارم

فضیلت آراستگی

 زيبايي عفاف

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه پنجم

نظارت همگاني

آشنايي با اصل امر به معروف ونهي از منكر

قرائت صحيح آيات و ترجمه آن- تبيين مسئوليت مشترك انسانها در قبال جامعه با تشبيه جامعه به كشتي- تبيين اين مساله كه اصلا چرا بايد امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اجرا شود؟ ذكر شرايط انجام امر به معروف و نهي از منكر بنا بر احكام اسلامي – ذكر مراحل انجام اين امر و توصيه هايي كه در حين انجام آن بايد رعايت شود.

قرآن مجید،ضبط صوت ونوارقاريان- پرسش وپاسخ

 

جلسه ششم

نظارت همگاني

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

فروردين

جلسه اول

 

 

 

 

جلسه دوم

 

 

 

 

جلسه سوم

 

 

 

 

جلسه چهارم

كار و درآمد حلال

برنامه ريزي در ارتباط با جامعه و خانواده

قرائت آيات و ترجمه- شناخت كار بعنوان منبع كسب درآمد در بينش اسلامي- تبيين مساله ربا و تطبيق آن با جهان امروز- تبيين رابطه ميان سرمايه و كار در فعاليتهاي اقتصادي- تشريح بانكداري در نظام اسلامي- شناخت راههاي تامين هزينه هاي عمومي در جامعه اسلامي –آشنايي با احكام اسلام درباره انفاق- زكات و خمس

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه پنجم

كار و درآمد حلال

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه ششم

نظارت همگاني

 كار و درآمد حلال

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

ارديبهشت

 

 

 

 

 

 

 

جلسه اول

ياري از نماز و روزه

آشنايي با حكمت انجام واجبات از قبيل نماز و روزه

قرائت آيات و ترجمه آن- تبيين فايده هاي نماز و روزه و بطور خاص تشريح حقيقت تقوا- تبيين مساله نماز بعنوان يك عامل بازدارنده از ارتكاب معاصي- ذكر كارهايي كه در تزكيه نفس و خويشتنداري به انسان كمك مي كند- ذكر برخي از احكام روزه كه بيشتر مورد نياز است.

قرآن مجید،ضبط صوت ونوارقاريان بين المللي- پرسش وپاسخ بصورت گروهي

 

جلسه دوم

ياري از نماز و روزه

ارزشیابی از روخوانی آیات

وبررسی اندیشه و تحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه و تحقیق

 

قرآن مجید- وایت برد و ماژیک

جلسه سوم

ياري از نماز و روزه

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه چهارم

تمام نه درس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگي براي نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه پنجم

درس دهم تا دوازدهم

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگي براي نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه ششم

درس سيزدهم تا شانزدهم

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي(آمادگي براي نوبت دوم)

ارزشیابی

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:11  توسط فاطمه صیادی  |